สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันโต้วาทีภาษาไทย เนื่องในมหกรรมรพีวิชาการ จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นางสาวรัตติกาญจน์ ก้านแก้ว ม.๖/๖, นายเศรษฐพงศ์ แซ่ลี้ ม.๕/๓, นางสาวโศจิรัตน์ หล่ำเรือง ม.๕/๓

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566

ด.ช.วิชญ์ธรรม ฟูเฟื่อง ชั้น ม.3/2 , ด.ช.ภาวิต โฆษจันทร์ ชั้น ม.3/3, ด.ญ.กัญญาณัฐ เจียรนัยวงษ์กุล ชั้น ม.3/3

รางวัลอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนภาษาไทย : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.ณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์

รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ One Child OK : ภาษาไทย กิจกรรม S-S-S-S 2023

นายชาลี ซั้ว

รางวัลชมเชยการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ปลอดภัยไม่ใช้ยาเสพติด" ระดับชั้น ม.4-6

น.ส.อัจฉราพรรณ บุญล้อม นักเรียนชั้น ม.6/9

การปรับปรุงบุคลิกภาพการพูดหน้าชั้นเรียนให้น่าสนใจ (10 วิธีพูดให้น่าสนใจ)

ครูอุราวรรณ เรืองจรูญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ทรัพยากรสารสนเทศ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (I 20201)

ครูธารดี กลิ่นสุนทร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  • Previous
  • 1
  • Next
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด