สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การงานอาชีพ

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การงานอาชีพ

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การงานอาชีพ

รางวัลอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงาน Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.นงลักษณ์ บุญล้อม

รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.นันท์นภัส บุญปกครอง, น.ส.ใบบุญ ชลสวัสดิ์, น.ส.วันใหม่ พุ่มทอง

รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ One Child OK : การงานอาชีพ กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.สุธิดา กุมภาพันธ์

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น (ง20224) เรื่องการสร้างหุ่นยนต์เก็บลูกปิงปอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูชญาณัฏฐ์ คำรอด (ครู คศ.2)

ห้องเรียนดิจิทัลแห่งยุคศตวรรษที่ 21 (Digital Classroom of the 21st Century) รายวิชาเทคโนโลยี (ง32102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  • Previous
  • 1
  • Next
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด