สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน การเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

นายสรัณกร คชพันธ์ ม.4/14, นายภูเบศ คงกระพันธ์ ม.4/15, นายบุณยภู เพชรอดิเรก ม.5/6, นายวีรวิทย์ ประจิต ม.5/10, นายพงษ์ศักดิ์ จินดาสุข ม.5/10, นายชินภัทร มะลิ ม.4/13

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงการตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายอริญชย์ ทรงธรรม ม.๔/๗, นายวรวิทย์ สวาทวงค์ ม.๔/๘

รางวัลชนะเลิศ การปรกวดจัดบอร์ดนิทรรศการฯ โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

นายทวาสิน บุญรอด, นายพีรธัช วันทาสุข, นายธนันท์ธร ถนอมศักดิ์, น.ส.กาญมณี เปรมปรีชา, น.ส.มัลลิกา กงไกรลาศ

ถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทาน การเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญาผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทำดีดีกว่าขอพร"

นายกริชภู สุทธิสรณ์, น.ส.ขวัญจิรา จันทรธาดา, นายชุติพนธ์ กวางทอง, นายจิรานุวัฒน์ โพธิผล, นายภัทราวุธ จอมหงษ์

ถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทาน การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

นายรัชตพล คติทองเอก และนายอดิเทพ ชุมศร

รางวัลโล่เกียรติคุณ "วัฒนคุณาธร" กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 3 ต.ค. 2565

ด.ช.ณภัทร ธิยานันท์ ชั้น ม.1/7

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

นายอภิชาต เลียดประถม ชั้น ม.5/5, นายพีรวิชญ์ วิเศษโวหาร ชั้น ม.4/4

ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) : ไทม์แมชชีนเกมการ์ดเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาด้วยนานาศักราช

1.นายณทรรศน์ โปษยาอนุวัตร์ 2.นายรัชชานนท์ อินสุข 3.นายพีระพัฒน์ พันธุยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ : กฏหมายน่ารู้ Law and Learn

ครูจิราพร บุญวาที กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผลงานนักเรียน BJ HISTORY HUB เพจให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องทศราชา แห่งสยามปวงประชาชาวไทย

นายณทรรศ โปษยาอนุวัตร์ และเด็กหญิงภัณฑิลา ประสิทธิ์นราพันธุ์

ห้องเรียนยุคใหม่สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ม.3

ครูกุลกัลยา อยู่ศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2->
  • Previous
  • 1
  • 2
  • Next
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด