สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลชนะเลิศ ดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)/ผลงานนวัตกรรมของครูผู้สอน เทคโนโลยี Success Story SESA Chan-Trat Symposium SSSS 2024

ครูอนุชา เภกะสุต

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ "One Child One Knowledge : One Child OK" เnคโuโลยี Success Story SESA Chan-Trat Symposium SSSS 2024

นายชยณัฐ ศิรินานุวัฒน์ ชั้น ม.6/6

ผลงานหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ (One Child OK) : No Robots, No Life

นายชยณัฐ ศิรินานุวัฒน์ ชั้น ม.6/6

ผลงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการ GPAS 5Steps รายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5 เรื่องการสำรวจข้อมูลโดยการเขียนโปรแกรม (Coding)

ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล

ผลงานการจัดการเรียนรู้วิชาออกแบบและเทคโนโลยีโดยใช้กระบวนการ STEM R-A-R-E ITEM (สะเต็ม แรร์ ไอเท็ม)

ครูอนุชา เภกะสุต

รางวัลระดับประเทศ เกมการแข่งขัน Robo Rescue อันดับที่ 10 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567

นายชัชพิสิฐ รัตนสัจธรรม และนายกฤตกาส เทพธรณี

ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือก เป็นตัวแทนเข้าการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567

ทีม BenChan Robotics1 ได้แก่ นายกฤตภาส เทพธรณี ระดับชั้น ม.3/4, นายชัชพิสิฐ รัตนสัจธรรม ระดับชั้น ม.3/4

รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567

ทีม BenChan Robotics2 ได้แก่ นายณภัทร ผลพฤกษา ระดับชั้น ม.4/10, นายกณวรรธณ์ เสาวนะ ระดับชั้น ม.5/12

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด