สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รายงานวิจัยการประเมินโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

นางณัฏฐวรรณ ศรีวิจารณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รายงานผลการผลิต ใช้ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Google Sites ในหัวข้อ COVID-19 ประจำปี 2563

1.นายณทรรศน์ โปษยาอนุวัตร์ 2.นางสาวรวิวรรณ หนองบัว ชั้น ม.6/11

ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) : ไทม์แมชชีนเกมการ์ดเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาด้วยนานาศักราช

1.นายณทรรศน์ โปษยาอนุวัตร์ 2.นายรัชชานนท์ อินสุข 3.นายพีระพัฒน์ พันธุยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ : กฏหมายน่ารู้ Law and Learn

ครูจิราพร บุญวาที กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Motion Infographic : แผ่นดินไหว

นายณทรรศน์ โปษยาอนุวัตร์ และ น.ส.รวิวรรณ หนองบัว ชั้น ม.5/11

ผลงาน/โครงงาน/นวัตกรรมของนักเรียน

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รายงานผลการผลิต ใช้ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เว็บไซต์รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ระดับชั้น ม.6

ครูพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาของนักเรียนชั้น ม.5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์กราฟิก

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผลงานนักเรียน BJ HISTORY HUB เพจให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 30/33->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด