สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาและกรีฑาของนักเรียนรายการต่าง ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 เดี่ยวระนาดทุ้ม การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ โครงการบูรณาการศาสตร์ ดนตรีเพื่อชุมชน ครั้งที่ 4

นายรพี แช่มชื่น ชั้น ม.6/13

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนฯ ประจำปี 2565

นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-จีน

รางวัลชมเชยการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย

น.ส.อวภาส์ กองแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.พรดาว อังคะหิรัญ, นายกุลบุรุษ เซอร์เกอร์

รายงานวิจัยการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model)

น.ส.ศิรดา พรมเทพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นายชวนากร อรรฆยจินดา ชั้น ม.6/5

รางวัลชมเชยการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ปลอดภัยไม่ใช้ยาเสพติด" ระดับชั้น ม.4-6

น.ส.อัจฉราพรรณ บุญล้อม นักเรียนชั้น ม.6/9

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้เทคโนโลยี : One Child One Knowledge งานแสดงผลงาน SSSS2021 ปีการศึกษา 2564

นางสาวณัฐฎี วุฒิเกตุ นักเรียนชั้น ม.6

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้เทคโนโลยี : One Child One Knowledge งานแสดงผลงาน SSSS2020 ปีการศึกษา 2563

นายชัชณล ภูพาดสี นักเรียนชั้น ม.6

นวัตกรรมกีฬาลีลาศ FOLLOW ME TO THE RHYTHM - BEGUINE

ครูศักดา สมัครสมาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายงานวิจัยการศึกษาปัญหาการดําเนินงานและแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

นางณัฏฐวรรณ ศรีวิจารณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 29/33->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด