สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาของนักเรียนชั้น ม.5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์กราฟิก

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ห้องเรียนดิจิทัลแห่งยุคศตวรรษที่ 21 (Digital Learning Classroom of the 21st Century) รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานนักเรียน : 4.0 DAILY LIFE APPLICATION โดย นายธนกร การบุญ, ด.ญ.จุฑาทิพย์ ผลพฤกษา, ด,ญ.ธัญรดี บานเย็น นักเรียนชั้น ม.3/4 ห้องเรียน ICTP

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผลงานนักเรียน : เกม Zero Waste โดยเด็กชายจิรัฏฐ์ มีพืชน์ และเด็กชายศุภวิชญ์ วิเศษศรี นักเรียนชั้น ม.3/4 ห้องเรียน ICTP

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3

โรงเรียนผู้นา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย จังหวัดเลย

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาไทย ม.1-3

โรงเรียนผู้นา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย

ICT RSU HACKATHON 2017 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เกียรติบัตรค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 23 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เกียรติบัตรการแข่งขันงาน "ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 16

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การผสมหนึ่งลักษณะ โดยใช้เทคนิค 4G เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอย่างยั่งยืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูสุรเชษฐ พัฒใส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR)

นายเฉลิมชัย หนูอนงค์ นักเรียนชั้น ม.5/6

โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง การพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

โดยนักเรียนชั้น ม.6/2 ปีการศึกษา 2560

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/12
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด