สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน OBEC ESPORTS TOURNAMENT 2023 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ.

นายบูรพา ว่องไว, นายภิภพ หมื่นแสน, นายศิวกร ลัดดาสวัสดิ์, นายธนธรณ์ รติวรธันย์กุล, นายพรรคพล สวัสดิ์วงศ์วิชา

ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมรยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เด็กหญิงณิชาภา อักษรศรี ชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 3/5

ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมรยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกันตพัฒน์ ดำศรีสวัสดิ์ ชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 3/5

ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เด็กชายวราพันธุ์ รัตนเชิดชูวงศ์ ชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 3/5

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า อบรมโครงการโอลิมปีกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2566 (ค่าย 2) วิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสิทริพล คลองคต ชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 5/5

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า อบรมโครงการโอลิมปีกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2566 (ค่าย 2) วิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศุภกร จิระอานนท์ ชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 5/9

รางวัลชมเชยระดับประเทศ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ฯ

นายตฤณ อังศุสิงห์, น.ส.ณัชยาภา สุพรชัยวิวัฒน์ ชั้น ม.6/5

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง KMP YOUNG PILOT ครั้งที่ 1

ด.ช.จารุวัฒน์ สงวนศักดิ์ ม.3/8, ด.ช.สรวิชญ์ สุโข ม.2/7

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง KMP YOUNG PILOT ครั้งที่ 1

ด.ช.เขมรา สมบัติ ม.2/7, ด.ช.ณัฐศักดิ์ อินทร ม.2/6

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นายศิรสิทธิ์ ดอกไม้เทียน

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1 สาขาวิชาชีววิทยา

นายสิทธิพล คลองคต

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/13->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด