สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลระดับเหรียญเงิน การนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

นายจิราวัฒน์ เพียรประเสริฐ, นายญาณภัทร สิงห์โต, นายณภัทร พบสมัย

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

นายจิติรัณย์ แสงเรือง,น.ส.ลัลน์พริม สุธาทิพย์, น.ส.ณิชาภัทร แจ้งประดิษฐ์

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

น.ส.กัลยากร ลี้ไพโรจน์กุล, น.ส.ขรินทร์ทิพย์ วรัญญูรัฐ,น.ส.บุรัสกร ตั๊นงาม

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

นายธีรัช สุขสำราญ, น.ส.ชนณัทชา สินสุวรรณ, น.ส.ชาลิสา ปัจจุสานนท์

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

นายชวิศ จินาจิ้น, นายปุณณวิชญ์ สุทธิพานิช

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

น.ส.กันยรัตน์ เชยเอี่ยม, น.ส.ซาช่า วูลิค, น.ส.สุชญา จิรฐิติโชติ

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

นายภาสวี บุญเลิศ, นายศุภณัฐ ขุมโมกข์, นายปิยพัชร์ โกฉัยพัฒน์

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

นายกรณ์พงษ์ ชวิทย์ฤทัยกุล, นายเปนเอก สุขสุดา, นายภูเบศ พงษ์เจริญ

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

นายธนกฤต เองสิริดำรงกุล, นายณัชญ์เศรษฐ สวาสดิ์พล, น.ส.บุษญาวดี วงศิริ

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

นายนรเศรษฐ์ วัฒนะฐิติภัค, นายภูณภัษฐ์ สิงขร, นายรัชตพล คติทองเอก

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียน 46ICT ประจำปี 2565

ด.ช.นิธิกร รัชตเกษม, ด.ช.สุทฤทธิ์ ฟ้อนงามดี

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ DLG การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียน 46ICT ประจำปี 2565

นายณพัฒน์ นวัตน์, วิพุธรักษ์ วลาบูรณ์, นายณัฏฐพล ภิรมย์ชม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/13->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด