สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

นายณวพรรษ ปิยะธรรมวุฒิกุล, นายจิรพฤทธิ์ พงศ์นันทกุลกิจ, นายกิติพิชญ์ ชากรแก้ว, นายชยพล จันทร์เลิศ

รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงาน STEM Education แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.จุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ

รางวัลอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานนวัตกรรมหรือผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ IS ประเภทครูผู้สอน : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.ธมนวรรณ พูนสินโภคทรัพย์

รางวัลอันดับ 3 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม S-S-S-S 2023

ว่าที่ ร.ต.จุมพล ภักวิลัย

รางวัลอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนเทคโนโลยี : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.ชญาณัฏฐ์ คำรอด

รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ One Child OK เทคโนโลยี : กิจกรรม S-S-S-S 2023

นายศิวัช สูงสกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การฝึกอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ สพฐ.

นายศิวัช สูงสกุล ชั้น ม.5/6, นายกันตสิทธิ์ สมศรี ชั้น ม.5/6

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

นายตฤณ อังคุสิงห์ ชั้น ม.6/5, น.ส.ณัชชาภา สุพรชัยวิวัฒน์ ชั้น ม.6/5

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

น.ส.พลอยพร โล่พลอย ชั้น ม. 4/2, น.ส.ธัญชนก วัฒนะวิรุณ ชั้น ม.5/2, น.ส.บุญฐิสา นัมคณิสรณ์ ชั้น ม.5/8

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.ต้น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ด.ช.ธีรพัชร์ สิทธิโชคฐิติคุณ ชั้น ม. 3/1, ด.ญ.ณิชภัทร รื่นรมย์ ชั้น ม.3/1, ด.ช.อิทธิกร ปิยารมย์ ชั้น ม.3/4

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (ออนไลน์)

น.ส.พลอยพร โล่พลอย ชั้น ม. 4/2, น.ส.ธัญชนก วัฒนะวิรุณ ชั้น ม.5/2, น.ส.บุญฐิสา นัมคณิสรณ์ ชั้น ม.5/8

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (ออนไลน์)

ด.ช.ธีรพัชร์ สิทธิโชคฐิติคุณ ชั้น ม. 3/1, ด.ช.กันตพัฒน์ ดำศรีสวัสดิ์ ชั้น ม. 3/5, ด.ญ.ณิชาภา อักษรศรี ชั้น ม.3/5

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/13->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด