สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลชนะเลิศ โครงงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับชั้น ม.ปลาย กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

น.ส.ซาช่า วูลิค, น.ส.กันยรัตน์ เชยเอี่ยม, น.ส.สุชญา จิรฐิติโชติ, น.ส.วาทิยาภรณ์ สุขสุวรรณ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

ด.ญ.กชพร สรรเสริญ, ด.ญ.ศศิร์รัช คงขวัญ, ด.ช.ธีรพัชร์ สิทธิโชติฐิติคุณ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

นายณรงค์ เฮี้ยวสำราญ, นายภูสิทธิ์ เมธาวรากูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานนวัตกรรมของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

น.ส.รัชดาภรณ์ ศรีจันทร์

รางวัลชนะเลิศ 1 การแข่งขันผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของครูผู้สอนระดับชั้น ม.ปลาย กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

น.ส.วนิสา สุขประเสริฐ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับดีเด่น การแข่งขันผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของครูผู้สอนระดับชั้น ม.ต้น กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นางกรวรรณ สินธุรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครูผู้สอนเทคโนโลยี กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายวรัท สะอาด

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratice) ของครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.ต้น กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายภูศิษฐ์ บรรจงการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันผลงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทางไกลของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

ว่าที่ ร.ต. จุมพล ภักวิลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ : วิทยาศาสตร์ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายชุติพนธ์ กวางทอง

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

น.ส.ธรรศดวงพร สาระบาล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

ด.ญ.ณภัทร พิมเสน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/12->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด