สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียน 46ICT ประจำปี 2565

ด.ช.จิรพัท มิลาน, ด.ช.ปุริมนาถ เชิดชูถิ่น

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียน 46ICT ประจำปี 2565

นายณัฏฐพล ภิรมย์ชม, นายศุภรัส กรณีย์, นายธีริทย์ โนนตานอก

รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมหรือผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ IS กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นางกุลภัสสร์ สายทอง, น.ส.มรีจิ คงทรัตน์

รางวัลชนะเลิศ โครงงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับชั้น ม.ปลาย กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

น.ส.ซาช่า วูลิค, น.ส.กันยรัตน์ เชยเอี่ยม, น.ส.สุชญา จิรฐิติโชติ, น.ส.วาทิยาภรณ์ สุขสุวรรณ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

ด.ญ.กชพร สรรเสริญ, ด.ญ.ศศิร์รัช คงขวัญ, ด.ช.ธีรพัชร์ สิทธิโชติฐิติคุณ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

นายณรงค์ เฮี้ยวสำราญ, นายภูสิทธิ์ เมธาวรากูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานนวัตกรรมของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

น.ส.รัชดาภรณ์ ศรีจันทร์

รางวัลชนะเลิศ 1 การแข่งขันผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของครูผู้สอนระดับชั้น ม.ปลาย กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

น.ส.วนิสา สุขประเสริฐ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับดีเด่น การแข่งขันผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของครูผู้สอนระดับชั้น ม.ต้น กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นางกรวรรณ สินธุรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครูผู้สอนเทคโนโลยี กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายวรัท สะอาด

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratice) ของครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.ต้น กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายภูศิษฐ์ บรรจงการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันผลงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทางไกลของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

ว่าที่ ร.ต. จุมพล ภักวิลัย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/13->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด