สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลชมเชยระดับประเทศ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ฯ

นายตฤณ อังศุสิงห์, น.ส.ณัชยาภา สุพรชัยวิวัฒน์ ชั้น ม.6/5

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง KMP YOUNG PILOT ครั้งที่ 1

ด.ช.จารุวัฒน์ สงวนศักดิ์ ม.3/8, ด.ช.สรวิชญ์ สุโข ม.2/7

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง KMP YOUNG PILOT ครั้งที่ 1

ด.ช.เขมรา สมบัติ ม.2/7, ด.ช.ณัฐศักดิ์ อินทร ม.2/6

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นายศิรสิทธิ์ ดอกไม้เทียน

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1 สาขาวิชาชีววิทยา

นายสิทธิพล คลองคต

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1 สาขาวิชาฟิสิกส์

นายภวัต เวชานนท์

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1 สาขาวิชาฟิสิกส์

นายภูผา มูลผล

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1 สาขาวิชาฟิสิกส์

นายศุภกร จิระอานนท์

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

นายปฏิพล กลิ่นเจริญ, นายไรวิกรณ์ นิธินันทิวัฒน์, นายพลภัทร กีรติเตชาวุฒิ

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

น.ส.วิรัทยา วิรประพร, นายดุสิต เจียมโฆสิต, น.ส.แพรวลัญช์ จรัลทรัพย์

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

น.ส.ปรวัณ พรชัยจันทร์เพ็ญ, น.ส.พรพิมนต์ ชาญอนุวัตร, น.ส.พิมพ์อร เอี่ยมเอกสุวรรณ

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

นายศุภกร ถนอมวงษ์, นายเวโรจน์ กาญจนเกษตรกุล, นายฐณนนท์ ศิริโชติภากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/13->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด