สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ : คณิตศาสตร์ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายธรรมธร น้อยสง่า

รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมหรือผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ IS ระดับชั้น ม.ต้น กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

ดช.ปรพล อัตถาหาร, ด.ช.วิชญ์ธรรม ฟูเฟื่อง, ด.ญ.ภคพร แจ้งอรุณ

รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมหรือผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ IS ระดับชั้น ม.ปลาย กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายชวภณ ดำรงกิจอุดม, น.ส.ธรรศดวงพร สาระบาล, น.ส.มนัสชยาภรณ์ วุฒิ,

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทางไกลของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

น.ส.สุภาพร ชูจิตร

รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ/ผลงานนวัตกรรมของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายวรพจน์ สุขสิงห์

รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมหรือผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ IS กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นางกุลภัสสร์ สายทอง, น.ส.มรีจิ คงทรัตน์

รางวัลชนะเลิศ โครงงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับชั้น ม.ปลาย กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

น.ส.ซาช่า วูลิค, น.ส.กันยรัตน์ เชยเอี่ยม, น.ส.สุชญา จิรฐิติโชติ, น.ส.วาทิยาภรณ์ สุขสุวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเอ็กซ์ตรีม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

นายมนุเชษฐ์ อภิชิตวงศ์นุชิต

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

ด.ญ.กชพร สรรเสริญ, ด.ญ.ศศิร์รัช คงขวัญ, ด.ช.ธีรพัชร์ สิทธิโชติฐิติคุณ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

นายณรงค์ เฮี้ยวสำราญ, นายภูสิทธิ์ เมธาวรากูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายมนุเชษฐ์ อภิชิตวงศ์นุชิต

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันผลงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทางไกลของครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายภัทรพล เจริญเมือง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/26->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด