สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

นายนรเศรษฐ์ วัฒนะฐิติภัค, นายภูณภัษฐ์ สิงขร, นายรัชตพล คติทองเอก

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียน 46ICT ประจำปี 2565

ด.ช.นิธิกร รัชตเกษม, ด.ช.สุทฤทธิ์ ฟ้อนงามดี

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ DLG การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียน 46ICT ประจำปี 2565

นายณพัฒน์ นวัตน์, วิพุธรักษ์ วลาบูรณ์, นายณัฏฐพล ภิรมย์ชม

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียน 46ICT ประจำปี 2565

ด.ช.จิรพัท มิลาน, ด.ช.ปุริมนาถ เชิดชูถิ่น

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียน 46ICT ประจำปี 2565

นายณัฏฐพล ภิรมย์ชม, นายศุภรัส กรณีย์, นายธีริทย์ โนนตานอก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ : คณิตศาสตร์ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายธรรมธร น้อยสง่า

รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมหรือผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ IS ระดับชั้น ม.ต้น กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

ดช.ปรพล อัตถาหาร, ด.ช.วิชญ์ธรรม ฟูเฟื่อง, ด.ญ.ภคพร แจ้งอรุณ

รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมหรือผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ IS ระดับชั้น ม.ปลาย กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายชวภณ ดำรงกิจอุดม, น.ส.ธรรศดวงพร สาระบาล, น.ส.มนัสชยาภรณ์ วุฒิ,

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทางไกลของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

น.ส.สุภาพร ชูจิตร

รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ/ผลงานนวัตกรรมของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายวรพจน์ สุขสิงห์

รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมหรือผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ IS กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นางกุลภัสสร์ สายทอง, น.ส.มรีจิ คงทรัตน์

รางวัลชนะเลิศ โครงงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับชั้น ม.ปลาย กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

น.ส.ซาช่า วูลิค, น.ส.กันยรัตน์ เชยเอี่ยม, น.ส.สุชญา จิรฐิติโชติ, น.ส.วาทิยาภรณ์ สุขสุวรรณ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/33->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด