สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratice) ของครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.ต้น กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายภูศิษฐ์ บรรจงการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันผลงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทางไกลของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

ว่าที่ ร.ต. จุมพล ภักวิลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ : วิทยาศาสตร์ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายชุติพนธ์ กวางทอง

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

น.ส.ธรรศดวงพร สาระบาล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

ด.ญ.ณภัทร พิมเสน

รางวัลชมเชย การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

ด.ช.จิณณะ กิตติธรกุล, ด.ญ.ศรัณย์พร ช่วยอินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

ด.ญ.ญาณิศา สารเกตุ, ด.ช.ปัณทา สุขแสนสำราญ

รางวัลชนะเลิศ โครงงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับชั้น ม.ต้น กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

ด.ญ.ณภัทร พิมเสน, ศรรวริศ ผลพฤกษา, ณิชนันท์ ชาวไชย

รางวัลชนะเลิศ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

ด.ช.ปัณณธร ศรีจันทรอารี, ด.ญ.ภัทรศยา สุนากร, ด.ญ.ณิชาภา อักษรศรี

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ Make Robotics Challenge 2022 ประเภท Line tracing รุ่น Senior

นายพงศ์ธนา จิตติยากูล

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

นายอภิชาต เลียดประถม ชั้น ม.5/5, นายพีรวิชญ์ วิเศษโวหาร ชั้น ม.4/4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวูซู ยุทธลีลา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

ด.ช.พชรพล ชื่นชูผล ชั้น ม.3/8

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/33->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด