สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1 สาขาวิชาฟิสิกส์

นายภูผา มูลผล

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1 สาขาวิชาฟิสิกส์

นายศุภกร จิระอานนท์

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

นายปฏิพล กลิ่นเจริญ, นายไรวิกรณ์ นิธินันทิวัฒน์, นายพลภัทร กีรติเตชาวุฒิ

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

น.ส.วิรัทยา วิรประพร, นายดุสิต เจียมโฆสิต, น.ส.แพรวลัญช์ จรัลทรัพย์

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

น.ส.ปรวัณ พรชัยจันทร์เพ็ญ, น.ส.พรพิมนต์ ชาญอนุวัตร, น.ส.พิมพ์อร เอี่ยมเอกสุวรรณ

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

นายศุภกร ถนอมวงษ์, นายเวโรจน์ กาญจนเกษตรกุล, นายฐณนนท์ ศิริโชติภากร

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

นายตฤณ อังศุสิงห์, นายศุภเศรษฐ์ ปลัดสิงห์, น.ส.นภารัตน์ ผลพฤกษา

รางวัลระดับเหรียญเงิน การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

นายกฤตณัฐ นามสาร, นายมนัสพงษ์ ไพฑูรย์, นายพิสิฐพงศ์ ดวงแก้ว

รางวัลระดับเหรียญเงิน การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

น.ส.ปภาวีร์ จันทิบุตร, น.ส.ณัชยาภา สุพรชัยวิวัฒน์, น.ส.วรรณพร ธีราทอง

รางวัลระดับเหรียญเงิน การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

นายนพฤทธิ์ หรูเจริญ, นายธรรมธร น้อยสง่า, นายภัทรดนัย อบภิรมย์

รางวัลระดับเหรียญเงิน การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

น.ส.ปวัณรัตน์ หลีค้า, น.ส.อาคิรา เลาห์ปิยะรัตน์, น.ส.พัชรศิริ ผ่านสำแดง

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

นายณวพรรษ ปิยะธรรมวุฒิกุล, นายจิรพฤทธิ์ พงศ์นันทกุลกิจ, นายกิติพิชญ์ ชากรแก้ว, นายชยพล จันทร์เลิศ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/32->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด