สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (ออนไลน์)

น.ส.พลอยพร โล่พลอย ชั้น ม. 4/2, น.ส.ธัญชนก วัฒนะวิรุณ ชั้น ม.5/2, น.ส.บุญฐิสา นัมคณิสรณ์ ชั้น ม.5/8

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (ออนไลน์)

ด.ช.ธีรพัชร์ สิทธิโชคฐิติคุณ ชั้น ม. 3/1, ด.ช.กันตพัฒน์ ดำศรีสวัสดิ์ ชั้น ม. 3/5, ด.ญ.ณิชาภา อักษรศรี ชั้น ม.3/5

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (ออนไลน์)

ด.ช.ธนณัฐ ยืนยง ชั้น ม. 3/2, ด.ญ.ฐิติวรดา ม่วงสุข ชั้น ม.3/2, ด.ญ.ชนากานต์ นิลสิทธานุเคราะห์ ชั้น ม.3/2

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.ต้น ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (ออนไลน์)

ด.ช.ธีรพัชร์ สิทธิโชคฐิติคุณ ชั้น ม. 3/1, ด.ญ.ณิชภัทร รื่นรมย์ ชั้น ม.3/1, ด.ช.อิทธิกร ปิยารมย์ ชั้น ม.3/4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเกตบอล 3x3 หญิง กีฬาระหว่างโรงเรียน (กรมพลศึกษา) ปีการศึกษา 2566

น.ส.พัชรีรัตน์ กุลวงศ์ ชั้น ม.5/11, น.ส.กานต์ธิดา สมสมัย ชั้น ม.4/16, น.ส.รมิดา คุณรัตน์ ชั้น ม.4/12, น.ส.ชาลิสา ชนะสิทธิ์ ชั้น ม.6/13

รางวัลชนะเลิศ วิ่งวิบาก 2,000 เมตร กีฬาระหว่างโรงเรียน (กรมพลศึกษา) ปีการศึกษา 2566

นายอินทัช จงใจจิตร ชั้น ม.6/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 100 เมตร กีฬาระหว่างโรงเรียน (กรมพลศึกษา) ปีการศึกษา 2566

นายทีปกร ประสานวงษ์ ชั้น ม.3/8

รางวัลชนะเลิศ วิ่งวิบาก 2,000 เมตร กีฬาระหว่างโรงเรียน (กรมพลศึกษา) ปีการศึกษา 2566

น.ส.ชญานิศ พร้อมพวก ชั้น ม.3/3

รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 200 เมตร, รองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 100 เมตร กีฬาระหว่างโรงเรียน (กรมพลศึกษา) ปีการศึกษา 2566

น.ส.ณัชชา ชินอักษร ชั้น ม.6/13

ผู้บริหารต้นแบบผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

นางสาวศิรดา พรมเทพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ครูต้นแบบผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

นางสาวชญาณัฏฐ์ คำรอด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักเรียนต้นแบบผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

นายอินทัช จงใจจิตร ชั้น ม.6/3

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/26->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด