สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลชนะเลิศ การปรกวดจัดบอร์ดนิทรรศการฯ โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

นายทวาสิน บุญรอด, นายพีรธัช วันทาสุข, นายธนันท์ธร ถนอมศักดิ์, น.ส.กาญมณี เปรมปรีชา, น.ส.มัลลิกา กงไกรลาศ

รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงาน STEM Education แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.จุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ

รางวัลอันดับ 10 ระดับดี การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนภาษาต่างประเทศที่ 2 : กิจกรรม S-S-S-S 2023

นางลินดา สิงหกุล

รางวัลอันดับ 9 ระดับดีเด่น การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนศิลปะ : กิจกรรม S-S-S-S 2023

นายมาโนช อุดหนุน

รางวัลอันดับ 4 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ One Child OK คณิตศาสตร์ : กิจกรรม S-S-S-S 2023

นายธรรมธร น้อยสง่า

รางวัลอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา : กิจกรรม S-S-S-S 2023

นายบรรพต สันตะพันธ์

รางวัลอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.สุภาพร ชูจิตร

รางวัลอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานนวัตกรรมหรือผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ IS ประเภทครูผู้สอน : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.ธมนวรรณ พูนสินโภคทรัพย์

รางวัลอันดับ 3 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม S-S-S-S 2023

ว่าที่ ร.ต.จุมพล ภักวิลัย

รางวัลอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงาน Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.นงลักษณ์ บุญล้อม

รางวัลอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนภาษาไทย : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.ณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์

รางวัลอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนเทคโนโลยี : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.ชญาณัฏฐ์ คำรอด

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/26->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด