สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานนวัตกรรมหรือผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ IS ประเภทครูผู้สอน : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.ธมนวรรณ พูนสินโภคทรัพย์

รางวัลอันดับ 3 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม S-S-S-S 2023

ว่าที่ ร.ต.จุมพล ภักวิลัย

รางวัลอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงาน Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.นงลักษณ์ บุญล้อม

รางวัลอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนภาษาไทย : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.ณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์

รางวัลอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนเทคโนโลยี : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.ชญาณัฏฐ์ คำรอด

รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ One Child OK เทคโนโลยี : กิจกรรม S-S-S-S 2023

นายศิวัช สูงสกุล

รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.นันท์นภัส บุญปกครอง, น.ส.ใบบุญ ชลสวัสดิ์, น.ส.วันใหม่ พุ่มทอง

รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ One Child OK : การงานอาชีพ กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.สุธิดา กุมภาพันธ์

รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ One Child OK : ภาษาไทย กิจกรรม S-S-S-S 2023

นายชาลี ซั้ว

รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ One Child OK : ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.ณภัทร พิมเสน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

นายธรรมธร น้อยสง่า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ท และซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 8

นายธรรมธร น้อยสง่า

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/33->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด